Speakers

Speakers

Aleksey Kontorovich

Mikhail Epov

Valeriy Kryukov

Andrey Kotelnikov

Aleksandr Shpilman

Vladimir Betelin

Aleksandr Adam

Roman Berenblum

Aleksey Cheremisin

Mikhail Spasennykh

Andrey Glotov

Mikhail Silin

Victor Khaikov

Irina Gaida